Deu articles de la LEC

Hi ha moltes formes de presentar una llei. Podem interpretar les seves virtuts, denunciar les seves mancances o citar els argumentaris dels uns i dels altres. Però de vegades, en lleis com aquesta, convé que parli la paraula. Els deixo amb deu articles de la llei que fan de la Llei d'Educació de Catalunya una fita de país, una peça necessària en la construcció d'una societat millor.

Article 6.2. Igualtat

Tots els alumnes tenen dret a accedir, en condicions d’igualtat, al sistema públic de beques per a l’estudi en funció de llurs recursos econòmics, aptituds i preferències

Article 12.1. Llengües estrangeres

Els currículums aprovats pel Govern han d’incloure l’ensenyament de, com a mínim, una llengua estrangera, amb l’objectiu que els alumnes adquireixin les competències d’escoltar, llegir, conversar, parlar i escriure, d’acord amb el Marc europeu comú de referència per a l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació de les llengües

Article 39.1.Educació al lleure

El sistema educatiu reconeix i incorpora el caràcter educatiu de les activitats de lleure, especialment el compromís i la transmissió de valors. Aquestes activitats es poden articular entre els centres educatius i els ens locals, les famílies i les associacions en què s’agrupen i les entitats, associacions i empreses d’educació en el lleure, en els diferents territoris

Article 48.1. Equilibri

Els centres del Servei d’Educació de Catalunya han de participar en l’adequada i equilibrada escolarització dels alumnes amb necessitats educatives específiques i s’han de comprometre a fomentar la pràctica de la inclusió pedagògica. A aquests efectes, l’Administració educativa ha d’establir territorialment la proporció màxima d’alumnes amb necessitats educatives específiques que poden ésser escolaritzats en cada centre en l’accés als nivells inicials de cada etapa i, si escau, la reserva de llocs escolars que, com a mínim, cal destinar-los.

Article 50.1. i 50.2. Gratuïtat

L’Administració educativa ha d’assegurar els recursos públics per a fer efectiva la gratuïtat dels ensenyaments obligatoris i dels declarats gratuïts.
En l’escolarització d’alumnes en els ensenyaments obligatoris i els declarats gratuïts, els centres que presten el Servei d’Educació de Catalunya s’atenen a llur caràcter de gratuïts. No es pot imposar l’obligació de fer aportacions a fundacions o associacions de qualsevol tipus, ni es pot vincular l’escolarització a l’obligatorietat de rebre cap servei escolar addicional que requereixi aportacions econòmiques de les famílies.

Article 55.1. No presencial

El Govern, per a facilitar el dret universal a l’educació, ha de desenvolupar una oferta adequada d’educació no presencial.

Article 84.1. Innovació

El Departament ha d’afavorir les iniciatives de desenvolupament de projectes d’innovació pedagògica i curricular que tinguin l’objectiu d’estimular la capacitat d’aprenentatge, les habilitats i potencialitats personals, l’èxit escolar de tots els alumnes, la millora de l’activitat educativa i el desenvolupament del projecte educatiu dels centres que presten el Servei d’Educació de Catalunya, i ha d’afavorir especialment la recerca i els projectes d’innovació amb relació a l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació per a l’aprenentatge i el coneixement i a la formació dels estudiants en el plurilingüisme.

Article 90.1. Autonomia

Els centres educatius disposen d’autonomia en els àmbits pedagògic, organitzatiu i de gestió de recursos humans i materials.

Article 99.1. Direcció

La gestió dels centres públics és responsabilitat de la direcció de cada centre i l’autonomia comprèn, amb les limitacions aplicables en cada cas: a) La gestió del professorat, del personal d’atenció educativa i del personal d’administració i serveis. b) L’adquisició i la contractació de béns i serveis. c) La distribució i l’ús dels recursos econòmics del centre. d) El manteniment i el millorament de les instal·lacions del centre, en el cas dels centres que imparteixen educació secundària. e) L’obtenció, o l’acceptació, si escau, de recursos econòmics i materials addicionals.

Article 183.1. Avaluació

L’avaluació s’estén a tots els àmbits dels sistema educatiu i en comprèn tots els aspectes i les manifestacions. L’activitat avaluadora es projecta sobre els mètodes d’ensenyament, els processos i les estratègies d’aprenentatge i els resultats obtinguts pels alumnes, l’exercici de la funció docent, la funció directiva, el funcionament dels centres educatius, la implicació de les famílies, la Inspecció d’Educació, els serveis educatius i la mateixa Administració educativa.Comentaris

Entrades populars